25.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 186/22


Tribunalens dom av den 5 maj 2011 — CheapFlights International Ltd mot harmoniseringsbyrån (Cheapflights med svart flygplan)

(Mål T-461/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Cheapflights med svart flygplan - Det äldre nationella figurmärket CheapFlights - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 186/41

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irland) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cheapflights Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: M. Edenborough, QC)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 31 augusti 2009 (ärende R 1607/2007-4) om ett invändningsförfarande mellan CheapFlights International Ltd och Cheapflights Ltd.

Domslut

1.

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 31 augusti 2009 (ärende R 1607/2007-4) ogiltigförklaras.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Harmoniseringsbyrån och Cheapflights Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader CheapFlights International Ltd haft i förfarandet i överklagandenämnden.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.