25.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 186/22


Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2011 r. — CheapFlights International przeciwko OHIM — Cheapflights (Cheapflights z czarnym samolotem)

(Sprawa T-461/09) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Cheapflights z czarnym samolotem - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy CheapFlights - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

2011/C 186/41

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci A. von Mühlendahl i H. Hartwig)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Cheapflights Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: M. Edenborough, QC)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sprawa R 1607/2007-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy CheapFlights International Ltd a Cheapflights Ltd.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie R 1607/2007-4.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

OHIM i Cheapflights Ltd zostają obciążone kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez CheapFlights International Ltd w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.


(1)  Dz.U. C 24 z 30.1.2010.