26.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 350/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Vec C-102/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach - Pôsobnosť ratione materiae - Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu - Bezdôvodné obohatenie - Pohľadávka založená na nedôvodnom vrátení pokuty za porušenie práva hospodárskej súťaže))

(2016/C 350/07)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Ítélőtábla

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gazdasági Versenyhivatal

Žalovaná: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Výrok rozsudku

Taká žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu, aká je dotknutá vo veci samej, ktorej základom je vrátenie pokuty uloženej v konaní na ochranu hospodárskej súťaže, nie je „občianskou a obchodnou vecou“ v zmysle článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 26.5.2015.