26.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 350/6


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Ítélőtábla -Ungaria) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Cauza C-102/15) (1)

([Trimitere preliminară - Cooperare judiciară în materie civilă - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Domeniu de aplicare ratione materiae - Acțiune în restituirea plății nedatorate - Îmbogățire fără justă cauză - Creanță care își are originea în rambursarea nejustificată a unei amenzi aplicate pentru încălcarea dreptului concurenței])

(2016/C 350/07)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Ítélőtábla

Părțile din procedura principală

Reclamant: Gazdasági Versenyhivatal

Pârâtă: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Dispozitivul

O acțiune în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză, precum cea în discuție în litigiul principal, care își are originea în rambursarea unei amenzi aplicate în cadrul unei proceduri privind dreptul concurenței nu intră sub incidența „materiei civile și comerciale” în sensul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.


(1)  JO C 171, 26.5.2015.