26.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 350/6


Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 28. jūlija spriedums (Fővárosi Ítélőtábla (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Lieta C-102/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Regula (EK) Nr. 44/2001 - Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās - Materiālā piemērošanas joma - Prasība par nepamatotu maksājumu atgūšanu - Netaisna iedzīvošanās - Prasījums, kas radies saistībā ar konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā uzlikta naudas soda nepamatotu atmaksu)

(2016/C 350/07)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Ítélőtábla

Pamatlietas puses

Prasītāja: Gazdasági Versenyhivatal

Atbildētāja: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Rezolutīvā daļa:

Tāda prasība par nepamatota maksājuma atgūšanu kā pamatlietā aplūkotā, kuras pamatā ir netaisna iedzīvošanās, kas izriet no konkurences tiesību procesā uzlikta naudas soda atmaksas, nav “civillieta un komerclieta” Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. panta izpratnē.


(1)  OV C 171, 26.5.2015.