26.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 350/6


2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Byla C-102/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Ratione materiae taikymo sritis - Ieškinys dėl nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimo - Nepagrįstas praturtėjimas - Skola, atsiradusi dėl nepagrįstai grąžintos baudos, skirtos už konkurencijos teisės pažeidimą))

(2016/C 350/07)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Ítélőtábla

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gazdasági Versenyhivatal

Atsakovė: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Rezoliucinė dalis

Nepagrįstu praturtėjimu grindžiamas ieškinys dėl nepagrįstai sumokėtos sumos gražinimo, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurį lėmė baudos, skirtos vykstant konkurencijos teisės procedūrai, grąžinimas, nepriskiriamas prie „civilinių ir komercinių bylų“, kaip jos suprantamos pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnį.


(1)  OL C 171, 2015 5 26.