26.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 350/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Ítélőtábla – Unkari) – Gazdasági Versenyhivatal v. Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Asia C-102/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Aineellinen soveltamisala - Perusteettoman edun palauttamisvaatimus - Perusteeton etu - Saatava, joka perustuu kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon perusteettomaan takaisinmaksuun))

(2016/C 350/07)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Ítélőtábla

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gazdasági Versenyhivatal

Vastaaja: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Tuomiolauselma

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen perusteettoman edun palauttamisvaatimus, joka perustuu kilpailuoikeudellisessa menettelyssä määrätyn sakon takaisinmaksuun, ei ole tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla siviili- ja kauppaoikeudellinen asia.


(1)  EUVL C 171, 26.5.2015.