26.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 350/6


Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Fővárosi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Gazdasági Versenyhivatal versus Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Kohtuasi C-102/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades - Esemeline kohaldamisala - Alusetul rikastumisel põhinev nõue - Alusetu rikastumine - Konkurentsiõiguse rikkumise eest määratud trahvi põhjendamata tagastamisest tulenev nõue))

(2016/C 350/07)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Ítélőtábla

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Gazdasági Versenyhivatal

Kostja: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Resolutsioon

Selline alusetul rikastumisel põhinev nõue, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja mis tuleneb konkurentsiõiguse rikkumise menetluses määratud trahvi tagastamisest, ei kuulu valdkonda „tsiviil- ja kaubandusasjad” nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 1 tähenduses.


(1)  ELT C 171, 26.5.2015.