26.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 350/6


Domstolens dom (Andet Afdeling) af 28. juli 2016 — Gazdasági Versenyhivatal mod Siemens Aktiengesellschaft Österreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Ítélőtábla — Ungarn)

(Sag C-102/15) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - samarbejde om civilretlige spørgsmål - forordning (EF) nr. 44/2001 - retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - det materielle anvendelsesområde - krav om tilbagebetaling - ugrundet berigelse - fordring, som udspringer af, at der er sket en uberettiget tilbagebetaling af en bøde for overtrædelse af konkurrenceretten))

(2016/C 350/07)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Ítélőtábla

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Gazdasági Versenyhivatal

Sagsøgt: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Konklusion

Et krav om tilbagebetaling som følge af en ugrundet berigelse som det i hovedsagen omhandlede, der udspringer af tilbagebetalingen af en bøde, der er pålagt under en konkurrencesag, er ikke omfattet af »det civil- og handelsretlige område« som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.


(1)  EUT C 171 af 26.5.2015.