28.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/14


Rettens dom af 9. marts 2012 — Colas mod KHIM — García-Teresa Gárate og Bouffard Vicente (BASE-SEAL)

(Sag T-172/10) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket BASE-SEAL - ældre nationale figurmærker, som gengiver en rudeformet figur - de ældre nationale og internationale figurmærker COLAS - relativ registreringshindring - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 126/28

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Colas (Boulogne-Billancourt, Frankrig) (ved advokat E. Logeais)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

De andre parter i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Rosario García-Teresa Gárate og Carmen Bouffard Vicente (Barcelona, Spanien)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. februar 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 450/2009-4) vedrørende en indsigelsessag mellem på den ene side Colas og på den anden side Rosario García-Teresa Gárate og Carmen Bouffard Vicente.

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 4. februar 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 450/2009-4) annulleres for andre varer end kemiske produkter til videnskabelige formål, til fotografiske formål, til landbrugs- havebrugs- og skovbrugsformål samt gødning og kemiske stoffer, som forøger holdbarheden af levnedsmidler, som er omfattet af denne afgørelse.

2)

Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 161 af 19.6.2010.