3.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 131/37


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 5.4.2006 — Deutsche Bahn AG v. komissio

(Asia T-351/02) (1)

(Valtiontuet - Kilpailijan tekemä kantelu - Direktiivi 92/81/ETY - Kivennäisöljyjen valmisteverot - Kivennäisöljyt, joita käytetään nestemäisenä polttoaineena lentoliikenteessä - Vapautus valmisteverosta - Komission kirje kantelijalle - Kumoamiskanne - Tutkittavaksi ottaminen - Kannekelpoinen toimi - Asetus (EY) N:o 659/1999 - Tuen käsite - Valtiosta johtuva toimi - Yhdenvertainen kohtelu)

(2006/C 131/69)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Bahn AG (Berliini, Saksa) (edustajat: aiemmin asianajajat M. Schütte, M. Reysen ja W. Kirchhoff, sittemmin asianajajat M. Schütte ja M. Reysen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Kreuschitz ja J. Flett)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehinään A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón ja C. Saile)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa komission 12.9.2002 tekemän päätöksen, joka koski kantajan 5.7.2002 tekemän kantelun hylkäämistä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 31, 8.2.2003.