30.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 17/2011

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia po pkt 56w (dyrektywa 2009/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w brzmieniu:

„56x.

32009 R 0392: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24)”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 392/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2011 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Pełniący obowiązki Przewodniczącego


(1)  Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 33.

(2)  Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.