30.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/15


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 17/2011

2011 m. balandžio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 5/2011 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedo 56w punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/20/EB) papildomas šia įtrauka:

„56x.

32009 R 0392: 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL L 131, 2009 5 28, p. 24).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (EB) Nr. 392/2009 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. balandžio 2 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 93, 2011 4 7, p. 33.

(2)  OL L 131, 2009 5 28, p. 24.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.