20.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/4


Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugalia) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-373/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału - Dyrektywa 69/335/EWG - Artykuły 4 i 7 - Utworzenie spółki kapitałowej - Opłata skarbowa obowiązująca w dniu 1 lipca 1984 r. - Zniesienie tej opłaty skarbowej i ponowne jej wprowadzenie)

(2019/C 172/04)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których państwo członkowskie ponownie wprowadziło opłatę skarbową z tytułu objętych pierwszym z tych przepisów czynności utworzenia spółki kapitałowej, które podlegały takiej opłacie w dniu 1 lipca 1984 r., ale które zostały następnie z niej zwolnione.


(1)  Dz.U. C 294 z 20.8.2018.