16.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/2


Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italië) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

(Zaak C-492/09) (1)

(Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, tweede alinea, van het Reglement voor de procesvoering - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten - Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/77/EG - Belasting voor overheidsconcessies - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid - Vragen waarop antwoord geen ruimte voor redelijke twijfel laat)

2011/C 120/03

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria provinciale di Taranto

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Soc Agricola Esposito srl

Verwerende partij: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 108, blz. 33) en van de artikelen 12 en 13 van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 108, blz. 21) — Heffing van een belasting voor overheidsconcessies bij de sluiting van een telefoonabonnementscontract — Geen heffing van de belasting bij gebruik van voorafbetaalde telefoonkaarten — Toelaatbaarheid

Dictum

1)

Het deel van de vierde vraag betreffende richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, alsook de zesde vraag, zijn niet-ontvankelijk.

2)

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) en richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), staan niet in de weg aan een belasting zoals de belasting voor overheidsconcessies.


(1)  PB C 24 van 30.1.2010.