16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2


Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. december 2010 — Soc Agricola Esposito srl mod Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Taranto (Italien))

(Sag C-492/09) (1)

(Procesreglementets artikel 92, stk. 1, artikel 103, stk. 1, og artikel 104, stk. 3, andet afsnit - elektroniske kommunikationsnet og -tjenester - direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/77/EF - afgift for myndighedsgodkendelse - delvis afvisning - spørgsmål, hvis besvarelse ikke giver anledning til nogen rimelig tvivl)

2011/C 120/03

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria provinciale di Taranto

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Soc Agricola Esposito srl

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Commissione tributaria provinciale di Taranto — fortolkning af artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (EFT L 108, s. 33), og af artikel 12 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 108, s. 21) — pålæggelse af en afgift for myndighedsgodkendelse i tilfælde af en telefonabonnementskontrakt — afgift finder ikke anvendelse i tilfælde af forudbetalt telekort — lovlighed

Konklusion

1)

Den del af det fjerde spørgsmål, der vedrører Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, samt det sjette spørgsmål, kan ikke antages til realitetsbehandling.

2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), er ikke til hinder for en afgift som afgiften for myndighedsgodkendelse.


(1)  EUT C 24 af 30.1.2010.