07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

23


32005R0781


L 131/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 781/2005 НА КОМИСИЯТА

от 24 май 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 2320/2002, от Комисията се изисква да приеме мерки за прилагането на общи основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване в Европейската общност. Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 г. за определяне на мерки за прилагане на общи основни правила за сигурност на гражданското въздухоплаване (2), беше първият акт, който съдържа такива мерки.

(2)

Съществува необходимост да се приемат мерки, които дават яснота за общите основни стандарти.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2320/2002 и за да се избегне издаването на противозаконни актове, мерките, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003, следва да бъдат поверителни и да не се публикуват. Същото правило задължително се прилага спрямо всички актове за изменение.

(4)

Регламент (ЕО) № 622/2003 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 3 от посочения регламент се прилага по отношение на поверителността на приложението.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 май 2005 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 68/2004 (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 14).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съгласно член 1 приложението е поверително и не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.