24.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 282/23


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2011 — Cemex a i./Komisia

(Vec T-292/11 R)

(Predbežné opatrenie - Hospodárska súťaž - Žiadosť o informácie - Článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti)

2011/C 282/48

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Cemex SAB de CV (Monterrey, Mexiko), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Holandsko), Cemex España, SA (Madrid, Španielsko), Cemex Deutschland AG (Ratingen, Nemecko), Cemex UK (Egham, Surrey, Spojené kráľovstvo), Cemex Czech Operations s.r.o. (Praha, Česká republika), Cemex France Gestion (Rungis, Francúzsko) a Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Rakúsko) (v zastúpení: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez a B. Martínez Corral, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas, advokát)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie K(2011) 2360 v konečnom znení z 30. marca 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 — Cement a výrobky súvisiace s cementom)

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania bude rozhodnuté neskôr.