24.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 282/23


Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 lipca 2011 r. — Cemex i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-292/11 R)

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego - Konkurencja - Żądanie udzielenia informacji - Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

2011/C 282/48

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Cemex SAB de CV (Monterrey, Meksyk); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Niderlandy); Cemex España, S.A. (Madryt, Hiszpania); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Niemcy); Cemex UK (Egham, Surrey, Zjednoczone Królestwo); Cemex Czech Operations s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Cemex France Gestion (Rungis, Francja) i Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (przedstawiciele: adwokaci J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez i B. Martínez Corral)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras i C. Hödlmayr, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J. Rivasa)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2011) 2360, wersja ostateczna, z dnia 30 marca 2011 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (Sprawa 39520 — Cement i towary cementopodobne)

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.