24.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 282/23


Определение на председателя на Общия съд от 29 юли 2011 г. — Cemex и др./Комисия

(Дело T-292/11 R)

(Обезпечително производство - Конкуренция - Искане за предоставяне на информация - Член 18, параграф 3 от Регламент(ЕО) № 1/2003 - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност)

2011/C 282/48

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Cemex SAB de CV (Monterrey, Мексико); New Sunward Holding BV (Амстердам, Нидерландия); Cemex España, SA (Мадрид, Испания); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Германия); Cemex UK (Egham, Surrey, Обединеното кралство); Cemex Czech Operations s.r.o. (Прага, Чешка република); Cemex France Gestion (Rungis, Франция); и Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Австрия) (представители: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez и B. Martínez Corral, abogados)

Ответник: Европейска комисия (представители: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras и C. Hödlmayr, подпомагани от J. Rivas, abogado)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение C(2011) 2360 окончателен на Комисията от 30 март 2011 г. относно процедура по прилагане на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (Дело 39520 — цимент и свързани продукти)

Диспозитив

1.

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2.

Не се произнася по съдебните разноски.