17.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/74


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 15 d.

dėl aukšto rango ekspertų grupės, kuri Europos Komisijai teiks rekomendacijas dėl i2010 strategijos įgyvendinimo ir plėtojimo, sudarymo

(2006/215/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikato „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ (1) (toliau – i2010) išvadose teigiama, kad Komisija plėtos dialogą su suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiau dirbs su valstybėmis narėmis siekdama spręsti su IRT susijusius klausimus, visų pirma pasitelkdama atvirąjį koordinavimo metodą. Todėl Komisijai gali prireikti kreiptis nuomonių ir rekomendacijų į valstybių narių patariamųjų organų pareigūnus, besispecializuojančius IRT politikos srityje.

(2)

Grupė turi prisidėti prie veiksmingo i2010 įgyvendinimo.

(3)

Grupė turi būti sudaryta iš valstybių narių aukšto rango atstovų ir atvira stojančiųjų šalių ir EEE šalių stebėtojams.

(4)

Todėl reikia įkurti „i2010 aukšto rango atstovų grupę“ ir nustatyti jos įgaliojimus bei apibrėžti jos struktūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija sudaro ekspertų grupę – „i2010 aukšto rango ekspertų grupę“ (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotys

Komisija gali konsultuotis su grupe visais i2010 strategijos įgyvendinimo klausimais.

Grupės uždaviniai yra šie:

svarstyti strateginius IRT politikos klausimus, aktualius i2010 ir Lisabonos darbotvarkei, persvarstyti i2010 strategijos veiksmingumą, teikti rekomendacijas dėl galimų su i2010 strategija susijusios veiklos tobulinimų ir pakeitimų remiantis i2010 įgyvendinimo monitoringu ir pokyčiais politikoje,

įsteigti forumą strateginėms diskusijoms rengti ir keistis patirtimi, kuriame dalyvautų visos atitinkamos Komisijos tarnybos, ir

keistis nuomonėmis ir klausimais, susijusiais su nacionalinių reformų planais, i2010 strategijai aktualiose srityse siekiant Lisabonos strategijos tikslų.

3 straipsnis

Sudėtis ir narių skyrimas

1.   Grupę sudaro vienas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir iš Komisijos. Be valstybių narių atstovų grupės darbe gali dalyvauti atitinkami kolegos, atsižvelgiant į svarstomą dalyką ir nepažeidžiant susitikimų išlaidų kompensavimui taikomų taisyklių. Atstovai yra aukšto rango valstybės tarnautojai, kurių darbas jų šalyse susijęs su informacine visuomene, ir kurie gali užtikrinti tinkamą nacionalinių valdžios institucijų, veikiančių įvairiose i2010 strategijos apimamose srityse, koordinavimą.

2.   Komisija gali leisti dalyvauti stebėtojams iš EEE šalių ir stojančiųjų šalių. Stebėtojai skiriami pagal 1 dalyje nurodytus kriterijus.

3.   Valstybės narės, EEE šalys ir stojančiosios šalys praneša paskirtų narių pavardes ir kontaktinius duomenis ir apie bet kokius vėlesnius su tuo susijusius pasikeitimus.

4.   Paskirtų narių pavardės skelbiamos i2010 tinklavietėje (www.europa.eu.int/i2010). Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas atnaujins narių sąrašą po kiekvieno iš valstybių narių gauto pranešimo apie pasikeitimus.

4 straipsnis

Veikla

1.   Grupei pirmininkauja Komisija.

2.   Pasitarusi su grupe Komisija gali suformuoti pogrupius, kuriems būtų pavesta spręsti specifinius klausimus pagal grupei suteiktus įgaliojimus; jie išformuojami po to, kai yra įvykdomi jiems pavesti įgaliojimai.

3.   Komisija gali prašyti ekspertų ar stebėtojų, turinčių specifinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės ar pogrupio svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina.

4.   Dalyvaujant grupių arba pogrupių svarstymuose gauta informacija viešai neskelbiama, jei Komisija nurodo, kad ši informacija susijusi su konfidencialiais klausimais.

5.   Grupė priima savo darbo tvarkos taisykles, remdamasi standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis (2).

6.   Komisija gali paskelbti bet kurią grupės parengtą santrauką, išvadą, dalinę išvadą ar darbinį dokumentą.

5 straipsnis

Susirinkimų išlaidos

Komisija pagal savo galiojančias nuostatas kompensuoja su grupės veikla susijusias narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Už atliekamas užduotis nemokamas joks atlyginimas.

Susirinkimų išlaidos kompensuojamos neviršijant atitinkamam padaliniui pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų ribų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija iki šios datos nusprendžia dėl galimo šio sprendimo galiojimo pratęsimo.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  COM(2005) 229 galutinis.

(2)  2005 m. liepos 27 d. dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.