1.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1128/2012

z 26. novembra 2012

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Panel (tzv. „vode odolná preglejka“) vyrobený z trinástich drevených dosiek zlepených lepidlom odolným voči vriacej vode. Dosky sú na seba položené tak, aby smer vlákien po sebe nasledujúcich vrstiev zvieral uhol.

Hrúbka vnútorných dosiek je menej ako 2 mm. Hrúbka dvoch vonkajších dosiek, ktoré sú vyrobené z topoľa pokrytého polymérovou izolačnou vrstvou, je menej ako 1 mm.

Hustota panelu je 0,5 g/cm3.

Panel sa používa v stavebníctve, napr. pri betónovom debnení.

4412 32 10

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 4412, 4412 32 a 4412 32 10.

Zatriedenie do položky 4413 ako zhutnené drevo je vylúčené, keďže panel nebol chemicky ani fyzikálne spracovaný s cieľom zvýšiť jeho hustotu alebo tvrdosť a s cieľom zlepšiť jeho mechanickú pevnosť alebo odolnosť voči chemickým alebo elektrickým vplyvom (pozri aj vysvetlivky k HS k položke 4413).

Panel sa považuje za preglejku, keďže pozostáva z niekoľkých drevených dosiek, ktoré sú zlepené a na seba položené tak, aby smer vlákien po sebe nasledujúcich vrstiev zvieral uhol [pozri aj vysvetlivky k HS k položke 4412, bod (1)].

Panel sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 4412 32 10 ako ostatné preglejky aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva.