1.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1128/2012 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament (2).

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un panou (denumit „placaj hidrofug”) compus din treisprezece foi de lemn lipite între ele cu un clei rezistent la apă în fierbere. Foile sunt dispuse astfel încât fibrele din straturile succesive să formeze un unghi.

Foile interioare au o grosime mai mică de 2 mm. Cele două foi exterioare au o grosime mai mică de 1 mm și sunt din lemn de plop acoperit cu un strat de polimer pentru izolare.

Densitatea panoului este de 0,5 g/cm3.

Panoul este utilizat în construcții, de exemplu, pentru fabricarea cofrajelor pentru beton.

4412 32 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 4412, 4412 32 și 4412 32 10.

Clasificarea la poziția 4413 ca lemn densificat este exclusă deoarece panoul nu a fost supus unui tratament chimic sau fizic pentru creșterea densității sau a durității și pentru îmbunătățirea rezistenței la efectele mecanice, chimice sau electrice (a se vedea de asemenea notele explicative la SA aferente poziției 4413).

Panoul este considerat un placaj deoarece este compus din mai multe foi de lemn lipite împreună și dispuse unele peste altele astfel încât fibrele din straturile succesive să formeze un unghi (a se vedea de asemenea notele explicative la SA aferente poziției 4412, punctul (1)).

În consecință, panoul trebuie clasificat la codul NC 4412 32 10 ca altele, cu cel puțin o față exterioară din lemn, altul decât de conifere.