1.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1128/2012

z dnia 26 listopada 2012 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Płyta (tak zwana „sklejka wodoodporna”) wykonana z trzynastu arkuszy drewna sklejonych razem klejem odpornym na wrzącą wodę. Arkusze ułożone są w taki sposób, że włókna kolejnych warstw są pod kątem.

Arkusze wewnętrzne mają grubość mniejszą niż 2 mm. Dwa arkusze zewnętrzne mają grubość mniejszą niż 1 mm i są wykonane z drewna topoli pokrytego powłoką polimerową do celów izolacji.

Gęstość płyty wynosi 0,5 g/cm3.

Płyta jest wykorzystywana w budownictwie, na przykład na szalunku do betonu.

4412 32 10

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 4412, 4412 32 i 4412 32 10.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 4413 jako drewno utwardzone, ponieważ płyta nie została poddana obróbce chemicznej lub fizycznej w celu zwiększenia jej gęstości lub twardości oraz poprawy jej wytrzymałości mechanicznej lub odporności na działanie czynników chemicznych lub elektrycznych (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 4413).

Płytę uważa się za sklejkę, ponieważ składa się ona z kilku arkuszy z drewna sklejonych razem i ułożonych jeden na drugim w taki sposób, że włókna kolejnych warstw są pod kątem (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 4412 pkt (1)).

Płytę należy zatem klasyfikować do kodu CN 4412 32 10 jako pozostała sklejka, przynajmniej z jedną warstwą z drewna drzew liściastych.