1.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1128/2012 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2012

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de statistiek- en tariefnomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er moet worden bepaald dat de houder van een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, deze inlichting nog drie maanden mag blijven gebruiken op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een paneel (zogenoemd "waterdicht multiplexhout"), gemaakt van dertien houten vellen, aaneengelijmd met een lijm die bestand is tegen kokend water. De vellen zijn zo aangebracht dat de vezels van de opeenvolgende lagen in een hoek ten opzichte van elkaar liggen.

De binnenste lagen zijn minder dan 2 mm dik. De twee buitenste vellen zijn minder dan 1 mm dik en zijn gemaakt van populierenhout, bedekt met een polymeer voor de isolatie.

De dichtheid van het paneel bedraagt 0,5 g/cm3.

Het paneel wordt gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld voor bekistingen voor betonwerken.

4412 32 10

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 4412, 4412 32 en 4412 32 10.

Indeling onder post 4413 als verdicht hout is uitgesloten omdat het paneel niet chemisch of fysisch behandeld is om de dichtheid en de hardheid ervan te verhogen en het weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden te verbeteren (zie ook de GS-toelichting op post 4413).

Het paneel wordt als multiplexhout aangemerkt omdat het bestaat uit verschillende houten vellen die zo op elkaar zijn gelegd en gelijmd dat de vezels van de opeenvolgende lagen in een hoek ten opzichte van elkaar liggen (zie ook de GS-toelichting op post 4412, punt 1)).

Het paneel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 4412 32 10 als ander multiplexhout met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout.