1.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1128/2012

2012 m. lapkričio 26 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad šio reglamento nuostatų neatitinkančia valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalyje.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 07, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Plokštė (vadinamoji vandeniui atspari klijuotinė fanera), pagaminta iš verdančiam vandeniui atspariais klijais suklijuotų trylikos medienos lakštų. Lakštai sudedami taip, kad gretimų sluoksnių pluoštų kryptys sudarytų tam tikrą kampą.

Vidiniai lakštai yra mažesnio kaip 2 mm storio. Du išoriniai lakštai yra mažesnio kaip 1 mm storio, pagaminti iš tuopos, padengti izoliacine polimerine danga.

Plokštės tankis 0,5 g/cm3.

Plokštė naudojama statybose, pavyzdžiui, betono klojiniams.

4412 32 10

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 4412, 4412 32 ir 4412 32 10 atitinkančiais prekių aprašymais.

Plokštė nepriskirtina 4413 pozicijai kaip tankioji mediena, nes ji neapdorota cheminėmis arba fizinėmis priemonėmis, kurios padidintų jos tankį arba kietumą ir pagerintų jos mechaninį atsparumą arba atsparumą cheminiam arba elektros poveikiui, (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 4413 pozicijos paaiškinimus).

Plokštė laikytina fanera, nes ji sudaryta iš kelių medienos lakštų, suklijuotų ir sudėtų vienas ant kito taip, kad gretimų sluoksnių pluoštų kryptys sudarytų tam tikrą kampą, (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 4412 pozicijos paaiškinimų 1 punktą).

Todėl plokštė klasifikuotina kaip kita fanera, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos, priskiriant KN kodą 4412 32 10.