1.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/15


A BIZOTTSÁG 1128/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 26.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Egy panel (ún. vízhatlan rétegelt lemez), amely tizenhárom, forrásban lévő víznek ellenálló ragasztóval összeragasztott falemezből áll. A lemezek úgy vannak elhelyezve, hogy az egymást fedő rétegekben a rostok száliránya eltérjen.

A belső lemezek vastagsága legfeljebb 2 mm. A két külső lemez 1 mm-nél vékonyabb, szigetelés céljából polimerrel bevont nyárfából készült.

A panel sűrűsége 0,5 g/cm3.

A panelt az építőiparban, például betonszerkezetek zsaluzásához használják.

4412 32 10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 4412, a 4412 32 és a 4412 32 10 KN-kód szövege határozza meg.

A 4413 vtsz. alá, tömörített faként történő besorolás kizárt, mivel a panel nem esett át olyan kémiai vagy fizikai kezelésen, amely révén nőtt volna sűrűsége vagy keménysége, illetve javult volna mechanikai szilárdsága vagy a vegyi vagy elektromos hatásokkal szembeni ellenálló képessége (lásd a 4413 vámtarifaszámához tartozó HR-magyarázatot is).

A panel rétegelt lemeznek minősül, mivel több, egymáshoz oly módon ragasztott falemezből áll, hogy az egymást fedő lemezek rostjainak száliránya eltér (lásd a 4412 vámtarifaszámához tartozó HR-magyarázat (1) pontját is).

A panelt ezért a 4412 32 10 vtsz. alá, más, legalább egy, nem tűlevelű fa külső réteggel rendelkező rétegelt lemezként kell besorolni.