1.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1128/2012,

26. november 2012,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Tahvel (niinimetatud „veekindel vineer”), mis on valmistatud 13 puiduspooni lehest, mis on üksteise külge liimitud keeva vee toimele vastupidava liimiga. Spoonilehed paiknevad nii, et igas kihis on puidusüü naaberkihtide puidusüü suhtes nurgeti.

Seesmiste lehtede paksus on väiksem kui 2 mm. Kahe välimise lehe paksus on väiksem kui 1 mm; need on paplipuidust ja kaetud isoleerimiseks polümeerkattega.

Tahvli tihedus on 0,5 g/cm3.

Tahvleid kasutatakse ehitustöödel, näiteks betoneerimisraketistes.

4412 32 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 4412, 4412 32 ja 4412 32 10 sõnastusega.

Toodet ei saa klassifitseerida presspuiduna rubriiki 4413, kuna tahvleid ei ole ei keemiliselt ega füüsikaliselt töödeldud tiheduse või kõvaduse suurendamiseks, samuti mitte mehaanilistele, keemilistele või elektrilistele mõjutustele vastupidavuse suurendamiseks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 4413).

Tahvlit käsitatakse vineerina, kuna see koosneb mitmest kokkuliimitud puiduspooni lehest, mis paiknevad nii, et igas kihis on puidusüü naaberkihtide puidusüü suhtes nurgeti (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriigi 4412 punkt 1).

Tahvel tuleb seepärast klassifitseerida CN-koodi 4412 32 10 alla kui muu vineer, millel vähemalt üks välimine kiht on lehtpuidust.