1.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1128/2012 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2012 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Плоча (т.нар. „непромокаем шперплат“), съставена от тринадесет дървесни листа, слепени с лепило, устойчиво на кипяща вода. Листовете са разположени така, че посоките на влакната на последователните слоеве сключват определен ъгъл.

Дебелината на вътрешните листове е под 2 mm. Дебелината на двата външни листа е под 1 mm, листовете са от топола и са покрити с полимерно покритие за изолация.

Плътността на плочата е 0,5 g/cm3.

Плочата се използва за строителни цели, например при кофражи за бетониране.

4412 32 10

Класирането се определя въз основа на Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и описанието на кодовете по КН 4412, 4412 32 и 4412 32 10.

Класирането в позиция 4413 като „уплътнен дървен материал“ се изключва, тъй като плочата не е обработвана по химически или физически начин за увеличение на плътността или твърдостта, както и за по-голяма устойчивост на механични, химични или електрични въздействия (вж. също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 4413)

Счита се, че плочата е шперплат, тъй като се състои от няколко дървесни листа, слепени и разположени един върху друг по такъв начин, че посоките на влакната на последователните слоеве сключват определен ъгъл (вж. също точка 1 от обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 4412)

Следователно тази плоча трябва да бъде класирана в код по КН 4412 32 10 като друг шперплат с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния.