30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1394/2014

z dne 20. oktobra 2014

o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblašča Komisijo za sprejetje načrtov za zavržke z delegiranim aktom za največ tri leta na podlagi skupnih priporočil, ki so jih države članice pripravile po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(3)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Navedene države članice so Komisiji po posvetovanju s svetovalnim svetom za pelagični stalež, svetovalnim svetom za dolge plovbe in svetovalnim svetom za jugozahodne vode predložile skupno priporočilo s posebnimi ukrepi. Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov. Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zato bi jih bilo treba v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 vključiti v to uredbo.

(4)

Glede jugozahodnih voda bi morala v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vsa plovila, ki izvajajo ribolov malih in velikih pelagičnih vrst, najpozneje od 1. januarja 2015 veljati obveznost iztovarjanja glede ulova vrst pri vrstah ribolova, za katere veljajo omejitve ulova.

(5)

Načrt za zavržke bi moral v skladu s skupnim priporočilom zajemati nekatere vrste ribolova malih in velikih pelagičnih vrst, tj. ribolov šura, skuše, papaline, sardona, belega tuna, sinjega mola in pisanega šura na območjih ICES VIII, IX in X ter območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 od 1. januarja 2015.

(6)

Skupno priporočilo vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja na podlagi znanstvenih dokazov o visoki stopnji preživetja v skladu s členom 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za sardona, šura, pisanega šura in skušo, ulovljene pri ribolovu z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2. Znanstveni dokazi o visoki stopnji preživetja so bili predloženi v skupnem priporočilu, ki se je sklicevalo na posebno znanstveno študijo o stopnji preživetja izpuščenih rib pri ribolovu z zaporno plavarico v južnih evropskih vodah. V študiji je bilo ugotovljeno, da je stopnja preživetja odvisna od časa, ko se ribe zadržujejo v mreži, in gostote rib v mreži, ki sta pri teh vrstah ribolova omejena. Te informacije je preučil STECF (na svojem drugem plenarnem zasedanju leta 2014). STECF je ugotovil, da bi bil – ob predpostavki, da so rezultati študije o preživetju reprezentativni za stopnje preživetja v gospodarskem ribolovu – delež preživelih izpuščenih rib verjetno večji od 50 %. Prepoved izpuščanja skuše in sleda, preden je mreža v celoti na krovu ribiškega plovila, saj bi to povzročilo škodo v obliki mrtvih ali umirajočih rib, je določena v členu 19b(2) Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (2). Ta izjema na podlagi preživetja ne vpliva na veljavno prepoved, saj bo izpuščanje rib potekalo v fazi ribolova, v kateri bi imele ribe visoko stopnjo preživetja po izpustu. Zato bi bilo treba takšno izjemo vključiti v to uredbo.

(7)

Skupno priporočilo vključuje tudi štiri izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova in do določenih ravni. STECF je preučil dokaze, ki so jih predložile države članice, in ugotovil, da skupna priporočila vsebujejo utemeljene argumente, povezane s povečanjem stroškov pri ravnanju z neželenim ulovom, ki so v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in v odsotnosti drugačnih znanstvenih informacij je primerno določiti izjeme de minimis v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnih priporočilih in na ravneh, ki ne presegajo dovoljenih ravni iz člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(8)

Izjema de minimis za sinjega mola (Micromesistius poutassou) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija, temelji na dejstvu, da povečanje selektivnosti ni mogoče in da so stroški ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni. STECF ugotavlja, da je izjema ustrezno utemeljena. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(9)

Izjema de minimis za belega tuna (Thunnus alalunga) do največ 7 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 6 % leta 2017 temelji na nesorazmernih stroških ravnanja z neželenim ulovom. To so stroški shranjevanja in ravnanja z ulovom na morju in na obali. STECF je v svoji presoji navedel tveganje višanja vrednosti ulova. Vendar ta izjema ne posega v člen 19a Uredbe (ES) št. 850/98. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(10)

Izjema de minimis za sardona (Engraulis encrasicolus), skušo (Scomber scombrus) in šura (Trachurus spp.) do največ 5 % skupnega letnega ulova pri ribolovu s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017, temelji na težavah pri izboljševanju selektivnosti pri tej vrsti ribolova. STECF ugotavlja, da je izjema za skušo in šura ustrezno utemeljena, in opozarja na delno tveganje višanja vrednosti ulova pri sardonu. Vendar ta izjema ne posega v člen 19a Uredbe (ES) št. 850/98. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(11)

Zadnja izjema de minimis je za ribolov naslednjih vrst z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0: za šura (Trachurus spp.) in skušo (Scomber scombrus) do največ 5 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017 in za sardona (Engraulis encrasicolus) do največ 2 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 1 % leta 2017. STECF ugotavlja, da je ta izjema podprta z utemeljenimi argumenti, ki dokazujejo težave pri izboljšanju selektivnosti pri tej vrsti ribolova. Zato bi bilo treba zadevno izjemo vključiti v to uredbo.

(12)

Skupno priporočilo vključuje najmanjšo referenčno velikost ohranjanja 9 cm za dve vrsti ribolova za sardona, da se zagotovi zaščita nedoraslih organizmov navedene vrste. STECF je preučil ta ukrep in ugotovil, da ne bi negativno vplival na nedorasle sardone, povečal bi stopnjo ulova, ki bi ga bilo mogoče prodati za prehrano ljudi, ne da bi to vplivalo na povečanje ribolovne umrljivosti, ter bi lahko pozitivno vplival na nadzor in izvrševanje. Najmanjšo referenčno velikost ohranjanja za sardona v zadevnih vrstah ribolova bi bilo zato treba določiti na 9 cm.

(13)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Ta uredba bi se morala zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, uporabljati od 1. januarja 2015. V skladu s členom 15(6) navedene uredbe se lahko uporablja največ tri leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti glede izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 od 1. januarja 2015 v jugozahodnih vodah, kot je opredeljeno v členu 4(2)(d) navedene uredbe, pri vrstah ribolova, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izjema na podlagi stopnje preživetja

Obveznost iztovarjanja z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za ulove sardona, šura, pisanega šura in skuše pri priobalnem ribolovu z zaporno plavarico. Vsi takšni ulovi se lahko izpustijo, če mreža ni v celoti na krovu ribiškega plovila.

Člen 3

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko zavržejo naslednje količine:

(a)

pri sinjem molu (Micromesistius poutassou) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri industrijskem ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII, pri katerem se s predelavo ulova na krovu proizvaja osnova surimija;

(b)

pri belem tunu (Thunnus alalunga) leta 2015 in 2016 do največ 7 % in leta 2017 do največ 6 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedene vrste s pelagičnimi vlečnimi mrežami za vleko v paru na območju ICES VIII;

(c)

pri sardonu (Engraulis encrasicolus), skuši (Scomber scombrus) in šuru (Trachurus spp.) leta 2015 in 2016 do največ 5 % in leta 2017 do največ 4 % skupnega letnega ulova pri ribolovu navedenih vrst s pelagičnimi vlečnimi mrežami na območju ICES VIII;

(d)

pri ribolovu naslednjih vrst z zaporno plavarico na območjih ICES VIII, IX in X ter CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0: za šura (Trachurus spp.) in skušo (Scomber scombrus) do največ 5 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 4 % leta 2017, za sardona (Engraulis encrasicolus) pa do največ 2 % skupnega letnega ulova leta 2015 in 2016 ter do največ 1 % leta 2017.

Člen 4

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja za sardona (Engraulis encrasicolus), ulovljenega na podobmočju ICES IX in območju CECAF 34.1.2, je 9 cm.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Vrste ribolova, za katere veljajo določbe te uredbe za izvajanje obveznosti iztovarjanja

1.

Ribolov na območju ICES VIII:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

šur, skuša, papalina, sardon

PTM

vlečne mreže za vleko v paru – pelagične

šur, skuša, sardon, beli tun

OTM

vlečne mreže s širilkami – pelagične

šur, skuša, sardon, beli tun, sinji mol

LHM/LTL/BB

ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske), plovila za prevoz vabe, panule

beli tun, skuša

2.

Ribolov na območju ICES IX:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

šur, skuša, sardon

LHM/LTL/BB

ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske), plovila za prevoz vabe, panule

beli tun, skuša

LL

parangali

beli tun

GND/ SB

priobalni ribolov

šur

3.

Ribolov na območju ICES X:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

LHP/ BB

plovila za prevoz vabe

beli tun

LLD

parangali

beli tun

PS

priobalni ribolov z zaporno plavarico

pisani šur

4.

Ribolov na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0:

Oznaka

Oprema za pelagični ribolov

Ciljne vrste, za katere se uporabljajo kvote

PS

zaporne plavarice

pisani šur

LHP/ BB

ročne ribiške vrvice, plovila za prevoz vabe in ribiške palice (ročno upravljane)

beli tun

LLD

parangali

beli tun