30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/31


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1394/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách majú Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Uvedené členské štáty po konzultáciách s poradnou radou pre pelagické druhy, poradnou radou pre diaľkové flotily a poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii spoločné odporúčanie s osobitnými opatreniami. Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zahrnúť do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o juhozápadné vody, podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky mala najneskôr od 1. januára 2015 uplatňovať na všetky plavidlá, ktoré vykonávajú rybolov malých pelagických druhov a rybolov veľkých pelagických druhov, a to na tie ulovené druhy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(5)

Podľa spoločného odporúčania by sa mal plán pre odhadzovanie úlovkov uplatňovať od 1. januára 2015 na rybolov určitých malých pelagických druhov a určitých veľkých pelagických druhov, konkrétne na lov stavríd, makrely atlantickej, šproty severnej, sardely európskej, tuniaka dlhoplutvého, tresky belasej a stavridy Trachurus murphyi v zónach ICES VIII, IX a X a v zónach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

(6)

Spoločné odporúčanie obsahuje v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 výnimku z povinnosti vylodiť sardelu európsku, stavridy, stavridu Trachurus murphyi a makrelu atlantickú ulovené v oblastiach ICES VIII, IX a X a oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 pomocou vakových sietí, ak je vedecky dokázaná vysoká miera prežitia. V spoločnom odporúčaní boli predložené vedecké dôkazy o vysokej miere prežitia, pričom sa poukázalo na konkrétnu vedeckú štúdiu o miere prežitia rýb vypustených z vakových sietí v európskych južných vodách. Podľa výsledkov štúdie závisí miera prežitia od toho, ako dlho boli ryby stlačené a aká bola hustota rýb v sieti, pričom čas aj hustota sú v týchto druhoch rybolovu spravidla obmedzené. Tieto informácie preskúmal výbor STECF (na druhom plenárnom zasadnutí v roku 2014). STECF dospel k záveru, že za predpokladu, že výsledky štúdie o miere prežitia sú reprezentatívne pre mieru prežitia pri činnostiach komerčného rybolovu, by podiel rýb, ktoré prežijú vypustenie z vakovej siete, mohol byť vyšší ako 50 %. Podľa článku 19b ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (2) je zakázané vypúšťať makrely a slede predtým, ako sa sieť úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla, keďže daná prax vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb. Táto výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia nemá vplyv na platný zákaz, keďže ryby sa vypúšťajú vo fáze rybolovných činností, keď majú ryby po vypustení vysokú šancu prežiť. Takáto výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(7)

Spoločné odporúčanie zahŕňa aj štyri výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré sa uplatňujú na určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal výbor STECF a dospel k záveru, že spoločné odporúčania obsahujú odôvodnené argumenty k zvýšeným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(8)

Výnimka de minimis pre priemyselný rybolov tresky belasej (Micromesistius poutassou), až do výšky 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu vykonávaného pelagickými plavidlami loviacimi pelagickými vlečnými sieťami, ktoré v oblasti ICES VIII cielene lovia daný druh a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi, sa zakladá na skutočnosti, že nie je možné dosiahnuť zlepšenie selektívnosti a že náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami sú neprimerané. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je dostatočne odôvodnená. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Výnimka de minimis maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu tuniaka dlhoplutvého v rámci cieleného rybolovu daného druhu, vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických párových vlečných sietí, sa zakladá na neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Ide o náklady na skladovanie a manipuláciu na mori a na pevnine. Výbor STECF vo svojom hodnotení poukázal na riziko triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov. Touto výnimkou však nie je dotknutý článok 19a nariadenia (ES) č. 850/1998. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(10)

Výnimka de minimis pre maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus), makrely atlantickej (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) pelagickými vlečnými sieťami v zóne ICES VIII sa zakladá na probléme so zlepšením selektívnosti. Podľa výboru STECF je výnimka pre makrelu atlantickú a stavridy dostatočne odôvodnená, v prípade sardely európskej však existuje čiastočné riziko triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov. Touto výnimkou však nie je dotknutý článok 19a nariadenia (ES) č. 850/1998. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(11)

Ďalšia výnimka de minimis sa uplatňuje v zónach ICES VIII, IX a X a v oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 na cielený rybolov týchto druhov pomocou vakových sietí: maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu stavríd (Trachurus spp.) a makrely atlantickej (Scomber scombrus) a maximálne 2 % (v rokoch 2015 a 2016) a 1 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus). Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je podložená odôvodnenými argumentmi, ktoré poukazujú na problém so zlepšením selektívnosti v tomto druhu rybolovu. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(12)

Spoločné odporúčanie okrem toho obsahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť 9 cm pre dva druhy lovu sardely európskej, aby sa zabezpečila ochrana mlade tohto druhu. Po vyhodnotení tohto opatrenia dospel výbor STECF k záveru, že nebude mať negatívny vplyv na juvenilné sardely, že sa zvýši objem úlovkov, ktoré by sa mohli predávať na ľudskú spotrebu bez toho, aby sa zvýšila rybolovná úmrtnosť, a že môže mať pozitívny vplyv pre kontrolu a vynucovanie. Minimálna ochranná referenčná veľkosť sardely európskej v príslušných druhoch rybolovu by sa preto mala stanoviť na 9 cm.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s rybárskou sezónou plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2015, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá od 1. januára 2015 platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v juhozápadných vodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky nevzťahuje na úlovky sardely európskej, stavríd, stavridy Trachurus murphyi a makrely atlantickej v maloobjemovom tradičnom rybolove vakovými sieťami. Všetky takéto úlovky sa môžu vypustiť za predpokladu, že sieť sa úplne nevytiahne na palubu.

Článok 3

Výnimky de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade tresky belasej (Micromesistius poutassou), maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci priemyselného rybolovu vykonávaného plavidlami, ktoré v oblasti ICES VIII daný druh cielene lovia vlečnými sieťami a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi.

b)

v prípade tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu daného druhu, vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických párových vlečných sietí;

c)

v prípade sardely európskej (Engraulis encrasicolus), makrely atlantickej (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu daných druhov vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických vlečných sietí;

d)

v prípade rybolovu stavríd (Trachurus spp.) a makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu daných druhov vykonávaného v oblastiach ICES VIII, IX a X a v oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 pomocou vakových sietí a maximálne 2 % (v rokoch 2015 a 2016) a 1 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus).

Článok 4

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Minimálna ochranná referenčná veľkosť sardely európskej (Engraulis encrasicolus), ktorá sa loví v podoblasti ICES IX a oblasti CECAF 34.1.2, je 9 cm.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Druhy rybolovu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, ktorým sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky

1.

Rybolov v zóne ICES VIII:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavridy, makrela atlantická, šprota severná, sardela európska

PTM

párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

stavridy, makrela atlantická, sardela európska, tuniak dlhoplutvý

OTM

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

stavridy, makrela atlantická, sardela európska, tuniak dlhoplutvý, treska belasá

LHM/LTL/BB

ručné šnúry a udice (mechanizované), lode s návnadou, vlečné lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý, makrela atlantická

2.

Rybolov v zóne ICES IХ:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavridy, makrela atlantická, sardela európska

LHM/LTL/BB

ručné šnúry a udice (mechanizované), lode s návnadou, vlečné lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý, makrela atlantická

LL

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý

GND/SB

maloobjemový tradičný rybolov

stavridy

3.

Rybolov v zóne ICES Х:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

LHP/BB

lode s návnadou

tuniak dlhoplutvý

LLD

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý

PS

maloobjemový tradičný rybolov vakovými sieťami

stavrida Trachurus murphyi

4.

Rybolov v zónach CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavrida Trachurus murphyi

LHP/BB

ručné šnúry, lode s návnadou a udice (ručne ovládané)

tuniak dlhoplutvý

LLD

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý