25.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 september 2012

houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

2012/C 288/03

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (1), en met name artikel 79,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 79 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet de Raad een vertegenwoordiger uit elke lidstaat tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen („de raad van bestuur”) benoemen.

(2)

Bij besluit van 7 juni 2007 (2) heeft de Raad 27 leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen benoemd.

(3)

De Hongaarse regering heeft de Raad in kennis gesteld van haar voornemen de Hongaarse vertegenwoordiger in de raad van bestuur te vervangen en heeft een voordracht ingediend voor een nieuwe vertegenwoordiger, die moet worden benoemd voor het tijdvak tot en met 31 mei 2013,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ter vervanging van de heer Zoltán ADAMIS wordt mevrouw Krisztina CSENGŐDY, van Hongaarse nationaliteit, geboren op 9 januari 1961, benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor de periode van 25 september 2012 tot en met 31 mei 2013.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 24 september 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

S. ALETRARIS


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB C 134 van 16.6.2007, blz. 6.