25.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 288/4


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris),

ar ko ieceļ vienu Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes locekli

2012/C 288/03

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (1), un jo īpaši tās 79. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 79. pantā ir paredzēts, ka Padome Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdē (“valde”) ieceļ vienu pārstāvi no katras dalībvalsts.

(2)

Padome ar 2007. gada 7. jūnija Lēmumu (2) iecēla 27 Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes locekļus.

(3)

Ungārijas valdība ir informējusi Padomi par nodomu aizstāt Ungārijas pārstāvi valdē un ir izvirzījusi jauna pārstāvja kandidātu, kas būtu jāieceļ amatā uz laikposmu līdz 2013. gada 31. maijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Krisztina CSENGŐDY kundze, Ungārijas pilsone, dzimusi 1961. gada 9. janvārī, tiek iecelta par Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes locekli uz laikposmu no 2012. gada 25. septembra līdz 2013. gada 31. maijam, aizstājot Zoltán ADAMIS kungu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV C 134, 16.6.2007., 6. lpp.