25.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 288/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo skiriamas Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos narys

2012/C 288/03

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą (1), ypač į jo 79 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 79 straipsnyje numatyta, kad Taryba Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos (toliau – Valdančioji taryba) nariais turi skirti po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės;

(2)

2007 m. birželio 7 d. Sprendimu (2) Taryba paskyrė 27 Valdančiosios tarybos narius;

(3)

Vengrijos Vyriausybė informavo Tarybą ketinanti pakeisti Vengrijos atstovą Valdančiojoje taryboje ir pateikė naujo atstovo, kuris turėtų būti paskirtas laikotarpiui iki 2013 m. gegužės 31 d., kandidatūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vengrijos pilietė Krisztina CSENGŐDY, gimusi 1961 m. sausio 9 d., skiriama Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos nare vietoj Zoltán ADAMIS laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL C 134, 2007 6 16, p. 6.