25.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 288/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. szeptember 24.)

az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről

2012/C 288/03

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 79. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet 79. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatóságának (a továbbiakban: az igazgatóság) tagjaként tagállamonként egy képviselőt nevez ki.

(2)

A Tanács 2007. június 7-i határozatával (2) kinevezte az Európai Vegyianyag-ügynökség 27 igazgatósági tagját.

(3)

A magyar kormány értesítette a Tanácsot arról, hogy az igazgatóság magyar képviselőjét le kívánja váltani, és jelölést nyújtott be az új képviselőre vonatkozóan, akit a 2013. május 31-ig terjedő időszakra kell kinevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács ADAMIS Zoltán helyére a 2012. szeptember 25-től2013. május 31-ig terjedő időszakra CSENGŐDY Krisztinát – magyar állampolgár, született 1961. január 9-én – nevezi ki az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatósági tagjává.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL C 134., 2007.6.16., 6. o.