25.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 288/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2012,

Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä

2012/C 288/03

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 79 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 79 artiklassa säädetään, että neuvosto nimittää Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston, jäljempänä ’hallintoneuvosto’, jäseniksi yhden edustajan kustakin jäsenvaltiosta.

(2)

Neuvosto nimitti 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyllä päätöksellä (2) Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvostoon 27 jäsentä.

(3)

Unkarin hallitus on ilmoittanut neuvostolle aikomuksestaan korvata hallintoneuvostossa oleva Unkarin edustaja ja nimennyt ehdokkaan uudeksi edustajaksi, joka olisi nimitettävä 31 päivään toukokuuta 2013 kestäväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Krisztina CSENGŐDY, Unkarin kansalainen, syntynyt 9 päivänä tammikuuta 1961, Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston jäseneksi Zoltán ADAMISin tilalle kaudeksi, joka alkaa 25 päivänä syyskuuta 2012 ja päättyy 31 päivänä toukokuuta 2013.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL C 134, 16.6.2007, s. 6.