25.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/4


NÕUKOGU OTSUS,

24. september 2012,

Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu ühe liikme ametisse nimetamise kohta

2012/C 288/03

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) (1), eriti selle artiklit 79,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 79 on sätestatud, et nõukogu nimetab Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu („haldusnõukogu”) liikmetena ametisse ühe esindaja igast liikmesriigist.

(2)

Nõukogu nimetas 7. juuni 2007. aasta otsusega (2) ametisse Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu 27 liiget.

(3)

Ungari valitsus on teatanud nõukogule oma kavatsusest asendada Ungari esindaja haldusnõukogus ning on esitanud uue esindaja kandidaadi, kes tuleks ametisse nimetada ajavahemikuks kuni 31. maini 2013,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu liikmeks nimetatakse Zoltán ADAMISE asemele 9. jaanuaril 1961 sündinud Ungari kodanik Krisztina CSENGŐDY ajavahemikuks 25. september 2012 kuni 31. maini 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT C 134, 16.6.2007, lk 6.