25.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2012 година

за назначаване на член на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали

2012/C 288/03

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (1), и по-специално член 79 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 79 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Съветът назначава за членове на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали (наричан по-долу „Управителният съвет“) по един представител от всяка държава-членка.

(2)

С Решение от 7 юни 2007 г. (2) Съветът назначи 27 членове на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали.

(3)

Правителството на Унгария информира Съвета за своето намерение да замени унгарския представител в Управителния съвет и представи кандидатура за нов представител, който следва да бъде назначен за периода до 31 май 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-жа Krisztina CSENGŐDY, унгарска гражданка, родена на 9 януари 1961 г., се назначава за член на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали на мястото на г-н Zoltán ADAMIS за периода от 25 септември 2012 г. до 31 май 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 134, 16.6.2007 г., стр. 6.