11.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 246/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lotyšská republika) 9. júla 2010 — SIA Norma-A a SIA Dekom/Ludzas novada dome

(Vec C-348/10)

()

2010/C 246/54

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľky: SIA Norma-A a SIA Dekom

Odporkyňa: Ludzas novada dome

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 ods. 3 písm. b) smernice 2004/17/ES (1) vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorou sa poskytovateľovi udeľuje právo využívať služby hromadnej autobusovej dopravy, pričom protiplnenie spočíva čiastočne v práve využívať predmetné služby, obstarávateľ poskytuje poskytovateľovi náhradu za straty súvisiace s poskytovaním služieb a normy verejného práva, ako aj zmluvné dojednania, ktoré upravujú poskytovanie týchto služieb, navyše obmedzujú riziko súvisiace s poskytovaním služieb, sa má považovať za koncesiu na verejné služby?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, je článok 2d ods. 1 písm. b) smernice 92/13/EHS, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2007/66/ES (2), priamo uplatniteľný v Lotyšskej republike od 21. decembra 2009?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, má sa článok 2d ods. 1 písm. b) smernice 92/13/EHS vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na zákazky zadané pred uplynutím lehoty stanovenej na prebratie smernice 2007/66/ES do vnútroštátneho práva?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, s. 31).