11.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 246/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. jūlijā iesniedza Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Latvijas Republika) — SIA “Norma-A” un SIA “Dekom”/Ludzas novada dome

(Lieta C-348/10)

()

2010/C 246/54

Tiesvedības valoda — latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Lietas dalībnieki pamata procesā

Pieteicēji: SIA “Norma-A”, SIA “Dekom”

Atbildētājs: Ludzas novada dome

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2004/17/EK (1) l. panta 3. punkta b) apakšpunkts interpretējams tādējādi, ka par sabiedrisko pakalpojumu koncesiju atzīstams līgums, ar kuru līgumslēdzējai pusei nodotas tiesības sniegt sabiedriskā autobusu transporta pakalpojumus apstākļos, kad daļu no atlīdzības veido tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, bet vienlaikus līgumslēdzēja iestāde kompensē pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma sniegšanas rezultātā radušos zaudējumus, turklāt pakalpojuma izmantošanas risks ir ierobežots pakalpojuma sniegšanas kārtību reglamentējošo publisko tiesību noteikumu un līguma noteikumu dēļ?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai Direktīvas 92/13/EEK, kas grozīta ar direktīvu 2007/66/EK (2), 2.d panta 1. punkta b) apakšpunkts ir tieši piemērojams Latvijā no 2009. gada 21. decembra?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 92/13/EEK 2.d panta 1. punkta b) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka tas piemērojams attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti pirms Direktīvas 2007/66/EK ieviešanas termiņa beigām?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, OV L 134, 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīva 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā, OV L 335, 31. lpp