11.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 246/32


2010 m. liepos 9 d.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Latvijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA Norma-A y SIA Dekom prieš Ludzas novada dome

(Byla C-348/10)

()

2010/C 246/54

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SIA Norma-A y SIA Dekom

Atsakovė: Ludzas novada dome

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2004/17/EB (1) 1 straipsnio 3 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad sutartis, kuria koncesionieriui suteikiama teisė teikti viešojo susisiekimo autobusais paslaugas ir kaip dalis atlyginimo už tai suteikiama teisė eksploatuoti šias paslaugas, o suteikiančioji institucija kompensuoja paslaugų teikėjui dėl šios eksploatacijos patirtus nuostolius ir, be to, šių paslaugų eksploatacijos rizika ribojama šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais Viešosios teisės aktais ir sutartimi, laikytina viešųjų paslaugų koncesija?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar Direktyvos 92/13/EEB su pakeitimais, padarytais, Direktyva 2007/66/EB (2), 2d straipsnio 1 dalies b punktas Latvijoje tiesiogiai taikytinas nuo 2009 m. gruodžio 21 d.?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas, ar Direktyvos 92/13/EEB 2d straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad jis taikomas viešojo pirkimo sutartims, kurios sudarytos dar nepasibaigus Direktyvos 2007/66/EB perkėlimo į nacionalinę teisę terminui?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19).

(2)  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 335, p. 31).