11.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/32


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republikken Letland) den 9. juli 2010 — SIA Norma-A og SIA Dekom mod Ludzas novada dome

(Sag C-348/10)

()

2010/C 246/54

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: SIA Norma-A og SIA Dekom

Sagsøgt: Ludzas novada dome

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/17/EF (1) fortolkes således, at en kontrakt, hvorved den valgte tilbudsgiver tildeles ret til at levere offentlige bustransportydelser, skal anses for en koncessionskontrakt om tjenesteydelser i de tilfælde, hvor en del af vederlaget består i retten til at udnytte den offentlige transportydelse, men hvor den ordregivende myndighed samtidig kompenserer tjenesteyderen for de tab, der opstår som følge af driften, og når risikoen ved driften endvidere begrænses af de offentligretlige bestemmelser, der regulerer levering af tjenesteydelser, samt af de kontraktmæssige bestemmelser?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, finder artikel 2d, stk. 1, litra b), i direktiv 92/13/EØF (2), som ændret ved direktiv 2007/66/EF, da direkte anvendelse i Republikken Letland siden den 21. december 2009?

3)

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 2d, stk. 1, litra b), i direktiv 92/13/EØF da fortolkes således, at den finder anvendelse på de offentlige kontrakter, der blev indgået inden udløbet af fristen for gennemførelse af direktiv 2007/66/EF?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11.12.2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (EUT L 335, s. 31).