11.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 246/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lotyšská republika) dne 19. července 2010 — SIA „Norma-A“, SIA „Dekom“ v. Ludzas novada dome

(Věc C-348/10)

()

2010/C 246/54

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Účastníci původního řízení

Žalobce: SIA „Norma-A“, SIA „Dekom“

Žalovaný: Ludzas novada dome

Předběžné otázky

1)

Má se čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice 2004/17/ES (1) vykládat tak, že má být považována za koncesi na veřejné služby smlouva, jejímž prostřednictvím se úspěšnému uchazeči uděluje právo poskytovat služby hromadné autobusové dopravy, za předpokladu, že část protiplnění spočívá v právu využívat služby hromadné dopravy, avšak současně zadavatel nahradí poskytovateli služeb ztráty vzniklé v důsledku poskytování služeb, a za předpokladu, že riziko související s provozováním služby je vymezeno ve veřejnoprávních ustanoveních, jimiž se upravuje poskytování služby, a v ustanoveních obsažených ve smlouvě?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku, je čl. 2d odst. 1 písm. b) směrnice 92/13/EHS (2), ve znění směrnice 2007/66/ES (3), přímo použitelný v Lotyšsku v období od 21. prosince 2009?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, má se čl. 2d odst. 1 písm. b) směrnice 92/13/EHS vykládat tak, že je použitelný na veřejné zakázky, které byly uzavřeny před ukončením lhůty stanovené pro provedení směrnice 2007/66/ES do vnitrostátního právního řádu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, Úř. věst. L 134, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, s. 14).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, Úř. věst. L 335, s. 31.