11.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 246/32


Преюдициално запитване, отправено от Senāta Administratīvo lietu departaments (Република Латвия) на 9 юли 2010 г. — SIA „Norma-A“ и SIA „Dekom“/Ludzas novada dome

(Дело C-348/10)

()

2010/C 246/54

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Страни в главното производство

Ищци: SIA „Norma-A“, SIA „Dekom“

Ответник: Ludzas novada dome

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли член 1, параграф 3, буква б) от Директива 2004/17/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че трябва да се счита за концесия за обществена услуга договор, по силата на който на спечелилия оферент се възлага предоставянето на обществени транспортни услуги с автобус, при положение че част от насрещната престация се състои в правото да се експлоатират въпросните услуги, възлагащият орган предоставя на изпълнителя на услугите компенсация за свързаните с експлоатирането им загуби и освен това публичноправните норми, уреждащи предоставянето на тези услуги, ограничават свързания с експлоатирането им риск?

2.

При отрицателен отговор на първия въпрос, прилага ли се пряко в Република Латвия, считано от 21 декември 2009 г., член 2г, параграф 1, буква б) от Директива 92/13/ЕИО, изменена с Директива 2007/66/ЕО (2)?

3.

При утвърдителен отговор на втория въпрос, трябва ли член 2г, параграф 1, буква б) от Директива 92/13/ЕИО да се тълкува в смисъл, че е приложим по отношение на обществени поръчки, които са възложени преди изтичане на срока за транспониране на Директива 2007/66/ЕО?


(1)  Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 3; поправка в ОВ L 182, 2008 г., стр. 169).

(2)  Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ L 335, стр. 31).