30.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 370/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ — ДИРЕКТОР (M/Ж)

(Cedefop/2012/08/AD)

(2012/C 370 A/01)

Управителният съвет на европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) приема заявления за длъжността „Директор“.

I.   Работодателят

Cedefop е европейска агенция, съдействаща за развитието на професионалното образование и обучение (ПОО) в Европейския съюз. Тя извършва стратегически проучвания и анализи, и подпомага разработването и прилагането на европейската политика в областта на ПОО. Агенцията е признат партньор в стратегически и научните дебати по въпросите на ПОО.

Cedefop предоставя консултации, проучвания, анализи и информация, и насърчава европейското сътрудничество и обмен на опит. Тя подпомага развитието на ПОО и разработването на политика, изградена на базата на доказани факти в области като прилагане на европейските инструменти и мониторинг на „процеса от Копенхаген“, предвиждане на необходимите умения, подобряване на разбирането за квалификацията и уменията за улесняване на трансграничната мобилност, и инвестиране в ПОО.

Cedefop има управителен съвет, в който са представени националните правителства на държавите членки на ЕС, работодатели и служители, както и Европейската комисия. Cedefop работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, правителства, представители на работодателите и професионалните съюзи, както и с изследователи и практикуващи. Тя им осигурява актуална информация и анализи за тенденциите, опита и иновациите в областта на ПОО, както и форуми за дебати по политиката в тази насока.

Cedefop е основана през 1975 г., а от 1995 г. седалището ѝ е в Солун, Гърция. Персоналът на Агенцията е приблизително 130 души, а бюджетът — 17 400 000 евро. Работният език в Cedefop е английски.

Повече информация за Агенцията можете да намерите на адрес: http://www.cedefop.europa.eu/EN/

II.   Длъжностна характеристика

Основни отговорности

Директорът е законният представител и публичното лице на Cedefop и се отчита пред управителния съвет. Директорът има следните задължения:

да ръководи и управлява Cedefop, както и да изпълнява решенията на управителния съвет,

да разработва и прилага стратегията и работната програма (1) на Cedefop в съответствие с мисията на Cedefop и решенията на управителния съвет,

да подготвя дейностите на управителния съвет и да се отчита пред управителния съвет за управлението на Cedefop,

да гарантира качеството на работата на Cedefop и установяването на нейното име като утвърден лидер в нейната област на компетенции,

да отчита пред бюджетния орган и Европейската сметна палата бюджета на Cedefop и да носи отговорност за изготвянето и прилагането на бюджета, както и за доброто финансово управление и вътрешен контрол (2),

да изготвя годишните отчети за дейността на Агенцията и да ги представя пред Европейския парламент,

да отговаря за текущото управление на Центъра и всички въпроси, свързани с персонала, включително назначаване, ръководство, професионално развитие на персонала и изграждане на добър колективен дух и работна среда,

да осигурява ефективно представителство и връзки с обществеността на Cedefop на най-високо ниво при взаимоотношенията с европейските институции и органи в целия Европейски съюз, включително представляване на Cedefop на конференции, семинари и медийни събития,

да съдейства за сътрудничеството между Агенцията, Комисията и държавите членки и заинтересованите лица с цел промотиране на ПОО,

да си сътрудничи с компетентните органи на държавите членки, които изпълняват задачи, подобни на тези на Агенцията.

Задълженията на директора са описани по-подробно в Учредителния акт, по-специално в членове 2, 3 и 7 (3).

III.   Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допускани до етап подбор на базата на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на заявления за кандидатстване:

гражданство: кандидатът трябва да е гражданин на държава членка на Европейския съюз,

университетска степен или диплома:

да притежава образователно ниво, което да отговаря на завършен университетски курс, удостоверен с диплома, когато редовният курс на висше образование е четири или повече години, или

да притежава образователно ниво, което да съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома и съответен трудов стаж от най-малко една година, когато редовният курс на обучение в университета е най-малко три години (този едногодишен трудов стаж не може да се включи в изисквания по-долу трудов стаж след дипломирането),

трудов стаж: придобит трудов стаж след придобиване на степен за висше образование, еквивалентен на най-малко 15 години работа на пълен работен ден,

управленски опит: най-малко 5 години трудов стаж на висша управленска длъжност, включваща отговорност за управление на персонал и финанси (4),

езикови умения: задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг официален език на Съюза.

Кандидатът трябва също:

да може да предостави препоръки относно способността си да изпълнява задълженията на длъжността,

да бъде физически годен да изпълнява задълженията, свързани с длъжността (5),

да е в състояние да изпълни целия мандат от пет години, преди да достигне възрастта за пенсиониране (не по-късно от края на месеца, през който кандидатът навършва 65 години).

Независимост и деклариране на интереси

От директора ще се изисква да декларира, че поема задължението да действа независимо, в обществен интерес, както и да направи декларация във връзка с всякакви интереси, за които може да се счита, че ограничават неговата независимост. В заявлението за кандидатстване кандидатите трябва да потвърдят желанието си да направят това.

IV.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават:

добре развити управленски и лидерски умения, включително опит в управление на бюджет, финанси и човешки ресурси,

добро познаване на политиката на ЕС по отношение на ПОО, на институциите на ЕС, тяхната дейност и взаимодействие, както и визия за развитието на политиката на ЕС, свързана с дейността и ролята на Cedefop,

доказан опит в управлението на сложни отношения, комуникация и преговори с различни заинтересовани страни,

умения да предоставят съвети във връзка с политиките в областта на професионалното образование и обучение на европейско равнище и да разработят и реализират стратегическа визия за Cedefop,

високо ниво на комуникационни и презентационни умения, включително умения за писмена/устна комуникация и преговори; изисква се добро владеене на английски език, тъй като това е работният език на Cedefop,

умение за взаимодействие и водене на преговори на висше управленско ниво с институциите на Европейския съюз, държавни органи и различни социални партньори.

Следните критерии ще се считат за допълнителни предимства:

трудов стаж в сферата на професионалното образование и обучение (ще се счита за значително предимство),

управленски опит в международен/европейски контекст, например координиране и управление на сложни отношения със заинтересовани страни от всички или различни държави членки на ЕС, отговорност за управлението на международни екипи или управление на международна организация,

опит от взаимодействие и водене на преговори на висше управленско ниво с институциите на Европейския съюз, държавни органи и различни социални партньори,

опит в управлението на приложни научни изследвания в областите на ПОО, пазара на труда или други свързани области;

добро владеене на други официални езици на Европейския съюз, което е необходимо за ефективна работа в Cedefop и осъществяване на ефективна комуникация с персонала и заинтересованите страни.

V.   Подбор и назначаване

Директорът се назначава от Европейската комисия, като за целта управителният съвет на Центъра представя списък на кандидатите. Кандидатите трябва да имат предвид, че този списък може да се обяви публично и че включването в списъка не е гаранция за назначаване.

Процесът на подбор ще включва разглеждане на заявленията, последвано от серия от събеседвания и тестове, както е пояснено по-долу:

1.

комисия за предварителен подбор, с помощта на външен консултант, ще разгледа заявленията и ще изготви проектосписък на най-квалифицираните кандидати, които отговарят на критериите за допустимост (част III) и най-пълно съответстват на критериите за подбор (част IV) за поста;

2.

най-квалифицираните кандидати ще бъдат поканени на събеседване, което може да се проведе и по телефона, и оценени от външни консултанти от името на Комисията за предварителен подбор. На базата на резултатите от тези събеседвания и тестове, Комисията за предварителен подбор ще изготви списък с най-подходящите кандидати. Така определените като най-подходящи кандидати ще бъдат поканени на събеседване с Комисията по предварителен подбор, която ще изготви списък на успешно преминалите кандидати. Ще бъдат оценени езиковите умения на кандидатите по някои или всички езици, посочени в заявленията им. Този списък ще бъде предаден на Управителния съвет на Cedefop за одобрение, и включените в него кандидати ще бъдат поканени да направят презентация пред управителния съвет. Управителният съвет ще предаде окончателния списък на Комисията;

3.

кандидатите, одобрени от управителния съвет на Cedefop ще бъдат поканени за събеседване с консултативния комитет по назначенията (ККН) на Комисията и ще бъдат оценени в „център за оценяване“, ръководен от външни консултанти по наемане на персонал. След това съответните комисари ще проведат събеседване с одобрените от ККН кандидати;

4.

след тези събеседвания Комисията ще назначи директор на Cedefop. Избраният кандидат се очаква да заеме поста си в срок от три месеца след като бъде номиниран от Комисията.

Равни възможности

Cedefop прилага политика на равни възможности и полага усилия да избегне всяка форма на дискриминация.

VI.   Условия за работа

Директорът се назначава като срочно назначен служител от степен AD 14 (6) съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители за срок от пет години. Срокът на назначение може да бъде подновен еднократно.

Директорът ще бъде назначен с изпитателен срок от 6 месеца.

Месторабота

Местоработата е Солун, Гърция.

Възнаграждение

Възнаграждението се формира в съответствие с таблица за възнаграждения на Европейския съюз. Заплатата подлежи на облагане с общностен данък, както и на други удръжки, посочени в Правилника за длъжностните лица. Заплатата е освободена от национално данъчно облагане.

За всякаква допълнителна информация относно договорните и работни условия, моля вижте Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители, които можете да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

VII.   Процедура на кандидатстване и краен срок

За да бъдат валидни заявленията, кандидатите трябва да представят:

1.

мотивационно писмо;

2.

автобиография (CV), която е препоръчително да бъде изготвена във формат Europass CV (7). От кандидатите изрично се изисква да опишат своя опит и компетентност, отнасящи се до длъжността, както и данни за размера (броя на личния състав), бюджета и вида на отделите, които са ръководили преди;

3.

попълнен и подписан формуляр за кандидатстване. Кандидатите трябва да използват официалния формуляр във връзка с настоящото обявление за свободна длъжност, публикуван на интернет страницата на Cedefop www.cedefop.europa.eu. Формулярът трябва да бъде попълнен на английски език.

Удостоверяващи документи (например заверени копия на научни степени/дипломи, препоръки, удостоверения за трудов стаж и др.) не трябва да се изпращат на този етап, но трябва да се представят на по-късен етап от процедурата, ако бъдат поискани.

При подаване на заявленията, препоръчително на английски, френски или немски език, на плика трябва ясно да се посочи референтният номер на свободната длъжност: Cedefop/2012/08/AD.

Непълни кандидатури ще бъдат отхвърлени.

Заявленията трябва да се изпратят на посочения по-долу пощенски адрес с препоръчано писмо най-късно до 23,59 ч. централноевропейско време на 25 януари 2013 г. (дата на пощенското клеймо).

На вниманието на

The Chairman of the Governing Board of Cedefop

Ref.: Cedefop/2012/08/AD

Cedefop

PO Box 22427

55102 Finikas (Thessaloniki)

Greece

Кандидатите трябва да могат при поискване да представят обратна разписка.

Документи, изпратени чрез куриерска служба, трябва да бъдат доставени на посочения по-долу адрес не по-късно от 16,30 ч. на 25 януари 2013 г.:

На вниманието на

The Chairman of the Governing Board of Cedefop

Ref.: Cedefop/2012/08/AD

Cedefop

Europe 123

57001 Pylea (Thessaloniki)

Greece

Документите трябва да бъдат подадени и в електронен формат (Word или pdf) на следния адрес на електронна поща: HR_Director@cedefop.europa.eu, най-късно до 23:59 ч. централноевропейско време не по-късно от 25 януари 2013 г.

Заявления, изпратени само по електронна поща, няма да бъдат приети.

За улеснение на процеса на подбор цялата комуникация с кандидатите за тази свободна длъжност ще бъде на английски език.

Важна информация за кандидатите

Кандидатите се умоляват своевременно да уведомят писмено за всяка промяна на адрес, телефонен номер или електронна поща секретаря на конкурса: г-жа Ginette Manderscheid, завеждащ Човешки ресурси към Cedefop, e-mail: HR_Director@cedefop.europa.eu.

Подготвяйки своите заявления за кандидатстване, кандидатите нямат право, при никакви обстоятелства, да се позовават на документи, заявления или други формуляри, подадени във връзка с предишни кандидатури.

Кандидатите, които бъдат поканени за събеседване, трябва да представят копия на своите дипломи, академични степени и звания и удостоверения за трудов стаж, както и документ, удостоверяващ тяхната националност, и актуална снимка, паспортен формат.

Удостоверяващите документи няма да бъдат върнати на кандидатите.

Моля, проверете дали електронният адрес, посочен в заявлението Ви, е правилен (както и дали електронната ви пощенска кутия не е препълнена), тъй като по-голямата част от кореспонденцията ще бъде по електронна поща.

Припомняме на кандидатите, че процедурите за подбор, както и обсъжданията са конфиденциални. На кандидатите се забранява да установяват пряк или непряк контакт с лица, участващи в процеса на подбор, както и на други лица да установяват такива контакти от тяхно име. Всички запитвания или молби за информация или документация във връзка с конкурса трябва да се адресират до секретаря на конкурса: г-жа Ginette Manderscheid (HR_Director@cedefop.europa.eu).

VIII.   Защита на личните данни

Комисията и Cedefop гарантират, че личните данни на кандидатите ще бъдат обработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8). Ако кандидатът има запитвания относно обработката на неговите/нейните лични данни, то той/тя трябва да се обърне към длъжностното лице за защита на данни към Cedefop.

IX.   Процедури за обжалване

В случай че някой кандидат счете, че е ощетен от определено решение, той има право да подаде жалба съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на следния адрес:

Head of Human Resources

Cedefop

P.O. Box 22427

55102 Finikas (Thessaloniki)

Greece

Жалба може да бъде подадена в срок от 3 месеца след като кандидатът е бил информиран за окончателния резултат от процедурата.

Кандидатите могат също така да се обърнат с жалба към Европейския омбудсман. Mоля, oбърнете внимание, че жалбите, отправени към Омбудсмана, нямат суспензивно действие по отношение на срока, предвиден в член 91 от Правилника за длъжностните лица.

В случай на противоречие между текстовете на обявлението за свободна длъжност на различни езици предимство има текстът на английски език.


(1)  Включва средносрочните приоритети (http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18538.aspx), както и годишната работна програма (http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/governance/work-programme.aspx)

(2)  Тези задачи са описани по-подробно във Финансовия правилник на Cedefop (www.cedefop.europa.eu), в Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, в Регламент (EО) № 58/2003 на Съвета и в Регламент (EО) № 1655/2003 на Съвета.

(3)  http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/governance/cedefop-founding-regulation.aspx

(4)  В автобиографията си кандидатите следва да посочат най-малко за изискваните 5 години, през които са придобили управленски опит: 1) наименование и функции на заеманите управленски длъжности, 2) брой служители, които са ръководили на тези длъжности, 3) размера на управляваните бюджети, и 4) брой на йерархичните нива под и над тях, както и брой на равнопоставените длъжности.

(5)  Преди да бъде назначен, избраният кандидат трябва да се подложи на медицински преглед, при който да се установи физическата му годност за изпълнение на служебните задължения.

(6)  Понастоящем основната месечна заплата за степен AD 14 (стъпка 1) е 13 216 EUR.

(7)  Europass CV можете да изтеглите от следния уебсайт:

http://europass.cedefop.europa.eu

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.