ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 450

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
16 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 450/01

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — 33-то пълно издание

1


BG