21.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 217/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. júna 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy — Poľsko) — trestné konanie proti Łukasz Marcin Bonda

(Vec C-489/10) (1)

(Spoločná poľnohospodárska politika - Režim jednotnej platby na plochu - Nariadenie (ES) č. 1973/2004 - Článok 138 ods. 1 - Vylúčenie poskytnutia pomoci v prípade nesprávne deklarovanej veľkosti plochy - Správna alebo trestná povaha tejto sankcie - Pravidlo zakazujúce kumuláciu trestných sankcií - Zásada ne bis in idem)

2012/C 217/03

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Łukasz Marcin Bonda

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sąd Najwyższy — Výklad článku 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, s. 1) — Jednotná platba na plochu — Vylúčenie z poskytovania pomoci v prípade nesprávne deklarovanej plochy — Správna alebo trestná povaha tejto sankcie

Výrok rozsudku

Článok 138 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín, sa má vykladať v tom zmysle, že opatrenia stanovené v druhom a treťom pododseku tohto ustanovenia, ktoré spočívajú v tom, že poľnohospodár bude vylúčený z poskytnutia pomoci v roku, v ktorom predložil nepravdivé vyhlásenie týkajúce sa plochy, na ktorú možno poskytnúť túto pomoc, a v tom, že táto pomoc, na ktorú by mohol mať nárok, bude znížená v priebehu troch nasledujúcich kalendárnych rokov o sumu, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou plochou a stanovenou plochou, nepredstavujú sankcie trestnej povahy.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011.