21.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 217/2


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedură penală împotriva Łukasz Marcin Bonda

(Cauza C-489/10) (1)

(Politica agricolă comună - Schemă de plată unică pe suprafață - Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 - Articolul 138 alineatul (1) - Excludere de la beneficiul unor ajutoare în caz de inexactitate a suprafeței declarate - Caracter administrativ sau penal al acestei sancțiuni - Regula interzicerii cumulului sancțiunilor penale - Principiul ne bis in idem)

2012/C 217/03

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Partea din procedura penală principală

Łukasz Marcin Bonda

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Sąd Najwyższy — Interpretarea articolului 138 din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime (JO L 345, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 60, p. 190) — Plată unică pe suprafață — Excluderea posibilității de a beneficia de ajutor în cazul declarării unei suprafețe inexacte — Caracterul administrativ sau penal al acestei sancțiuni

Dispozitivul

Articolului 138 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime trebuie interpretat în sensul că măsurile prevăzute la al doilea și la al treilea paragraf ale acestei dispoziții, care constau în excluderea agricultorului de la beneficiul ajutorului pentru anul pentru care a prezentat o declarație falsă cu privire la suprafața eligibilă și în reducerea ajutorului pe care l-ar putea pretinde pentru următorii trei ani calendaristici până la concurența unei sume corespunzătoare diferenței dintre suprafața declarată și suprafața determinată, nu sunt sancțiuni de natură penală.


(1)  JO C 13, 15.1.2011.