21.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 217/2


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Polska) — postępowanie karne przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie

(Sprawa C-489/10) (1)

(Wspólna polityka rolna - System płatności jednolitych - Rozporządzenie nr 1973/2004 - Artykuł 138 ust. 1 - Wykluczenie z pomocy w wypadku zgłoszenia nieprawdziwego areału - Charakter administracyjny lub karny tej sankcji - Zasada niekumulowania sankcji karnych - Zasada ne bis in idem)

2012/C 217/03

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Sąd Najwyższy

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Łukasz Marcin Bonda

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Sąd Najwyższy — Wykładnia art. 138 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345, s. 1) — Jednolita płatność obszarowa — Wykluczenie z pomocy w wypadku zgłoszenia nieprawdziwego areału — Charakter administracyjny lub karny tej sankcji

Sentencja

Artykuł 138 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców należy interpretować w ten sposób, że środki przewidziane w akapitach drugim i trzecim tego przepisu, polegające na wykluczeniu rolnika z pomocy w roku, w którym złożył nieprawdziwe oświadczenie co do wielkości kwalifikującego się areału, i na obniżeniu pomocy, do której byłby uprawniony w trzech kolejnych latach kalendarzowych, do kwoty, która odpowiada różnicy między areałem zadeklarowanym a wyznaczonym, nie stanowią sankcji o charakterze karnym


(1)  Dz.U. C 13 z 15.1.2011.