21.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/2


Tiesas (virspalāta) 2012. gada 5. jūnija spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Łukasz Marcin Bonda

(Lieta C-489/10) (1)

(Kopējā lauksaimniecības politika - Vienotā platībmaksājuma shēma - Regula (EK) Nr. 1973/2004 - 138. panta 1. punkts - Atbalsta nepiešķiršana nepareizu ziņu par platībām norādīšanas gadījumā - Šī soda administratīvais vai krimināltiesiskais raksturs - Dubultās sodīšanas aizliegums - Princips “ne bis in idem”)

2012/C 217/03

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Lietas dalībnieks pamata procesā

Łukasz Marcin Bonda

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sąd Najwyższy — Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulas (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (OV L 345, 1. lpp.), 138. panta interpretācija — Vienotais platībmaksājums — Atbalsta nepiešķiršana nepareizu ziņu par platībām norādīšanas gadījumā — Šī soda administratīvais vai krimināltiesiskais raksturs

Rezolutīvā daļa:

Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulas (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai, 138. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka šī noteikuma otrajā un trešajā daļā paredzētie pasākumi — atbilstoši kuriem lauksaimnieks nesaņem atbalstu par gadu, kurā tas ir nepatiesi deklarējis platību, par kuru tam ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un par summu, kas atbilst starpībai starp deklarēto platību un apstiprināto platību, tiek samazināts tā atbalsta apmērs, uz kuru tam būtu bijušas tiesības pretendēt nākamajos trīs kalendārajos gados, — nav uzskatāmi par krimināltiesiska rakstura sodiem.


(1)  OV C 13, 15.01.2011.